Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten terzake de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van zaken. Ook indien de formulering van een bepaling uit deze boorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling, zonodig overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst. De wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als: “de afnemer”.

ARTIKEL 2: VRIJBLIJVEND AANBOD

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn al onze  offertes vrijblijvend. Wij kunnen onze offerte binnen twee  werkdagen na aanvaarding alsnog intrekken.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

Als prijs geldt hetgeen met afnemer is overeengekomen met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijs-factoren aan afnemer kunnen worden doorberekend. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: verhoging van omzetbelasting, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere door lichamen met overheidsgezag opgelegde lasten en overige collectieve afdrachten.

ARTIKEL 4: LEVERTIJD

4.1 De opgegeven levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijke ingebreke te worden gesteld.
4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige levering door onze toeleveranciers, zodanig dat wij in staat zijn om de levertijd aan te houden.
4.3 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat tijdige levering voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats te vinden.
4.4 Overschrijding van de levertijd geeft afnemer nimmer het recht om schadevergoeding
te vorderen, noch om zijnertijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting
niet na te komen.
4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de termijn die afnemer bij zijn
ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld of de overeengekomen levertijd,
indien uitdrukkelijk een fatale termijn is overeengekomen.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Gedurende 1 jaar na de levering staan wij in voor de bruikbaarheid van het door ons geleverde product voor het daarvoor bestemde doel, tenzij hieraan schade door afnemer, danwel een derde, wordt toegebracht, danwel afnemer eigenhandig tot reparatie overgaat.
5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij afnemer aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.
5.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van onze werknemers, dan wel van andere personen die door of namens ons zijn betrokken bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van onze vennootschap of als leidinggevende
functionarissen, en koper tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld.
5.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door ons geleverde producten, ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door ons geleverde product, tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6
titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek.
5.5 Behoudens productaansprakelijkheid als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, is iedere aansprakelijkheid onzerzijds altijd beperkt tot:
a. Het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie;
b. – bij levering in termijnen – het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie;
c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover wij tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerd en indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de prestatie als bedoeld onder a of b.

ARTIKEL 6: KEURING / KLACHTEN

6.1 Afnemer is verplicht om direct bij of na aflevering het geleverde te controleren. Klachten van afnemer over de levering, inclusief klachten over afwijking in de kwaliteit van het geleverde, die bij deugdelijke contrôle terstond kunnen worden ontdekt, moeten schriftelijk bij ons worden ingediend binnen acht dagen na de aflevering, respectievelijk binnen acht dagen nadat de goederen ter beschikking van afnemer zijn gesteld. Indien afnemer binnen genoemde termijn van acht dagen geen schriftelijke klacht bij ons heeft ingediend, geldt het door ons geleverde als door afnemer goedgekeurd en aanvaard.
6.2 Indien een klacht van afnemer gegrond wordt bevonden zijn wij bevoegd om in plaats van herstel
of vervanging van het geleverde of levering van een aanvullende hoeveelheid, de afnemer te crediteren voor de minderwaarde tot een maximum van het factuurbedrag.

ARTIKEL 7: BETALING

In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, hebben wij het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds geleverde producten en/of vooruitbetaling te verlangen.

ARTIKEL 8

Betaling moet plaatsvinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of een andere betalingstermijn op onze factuur wordt vermeld. Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat afnemer na het verstrijken daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

ARTIKEL 9

Afnemer zal zich terzake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die afnemer op ons pretendeert. Evenmin zal afnemer op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

ARTIKEL 10

Indien afnemer meerdere financiële verplichtingen jegens ons heeft of overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen – bij verzuim van afnemer ten aanzien van één van onze vorderingen – al onze andere vorderingen, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar zijn, onverminderd onze rechten op grond van artikel 7.

ARTIKEL 11

11.1 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt onze vordering verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand, berekend conform het navolgende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • over de eerste € 3.250,— 15%
  • over het meerdere tot € 6.500,— 10%
  • over het meerdere tot € 16.250,— 8%
  • over het meerdere tot € 65.000,— 5%
  • over het meerdere tot € 65.000,— 3%

Indien dit incassotarief wordt gewijzigd, worden de incassokosten met inachtneming van die wijziging berekend.
11.2 Voorts is afnemer over de openstaande vordering vertragingsrente verschuldigd van 9% per maand, of gedeelte van een maand, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

ARTIKEL 12: FAILLISSEMENT

Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van afnemer, dan wel stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, zullen al onze overeenkomsten met afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij wij de afnemer binnen redelijke tijd meedelen nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij het recht hebben onze verplichtingen onder de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat nakoming door afnemer voldoende is zekergesteld, een en ander onverminderd alle andere ons toekomende rechten.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD / PANDRECHT

13.1 De eigendom van de door ons aan afnemer geleverde zaken, gaat eerst op afnemer over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en  bijkomende kosten volledig heeft voldaan.
13.2 Indien wij in het kader van de levering tevens door afnemer te vergoeden werkzaamheden hebben verricht, duurt ons eigendomsvoorbehoud voort totdat afnemer ook de desbetreffende vergoeding volledig heeft voldaan.
13.3 Ons eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die wij op afnemer verkrijgen wegens tekortschieten door afnemer in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
13.4 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van afnemer.
13.5 Indien afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond hebben te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen, onverminderd onze verdere rechten jegens afnemer.

ARTIKEL 14

Bij niet-tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, is afnemer verplicht om, ingeval de door ons geleverde goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, op eerste daartoe strekkend verzoek al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens die derden aan ons te verpanden tot zekerheid van al hetgeen wij nog van afnemer te vorderen hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt afnemer reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Zodra afnemer in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. Afnemer is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op ons eerste daartoe strekkend verzoek onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door ons geleverde goederen heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij terzake van die doorlevering jegens die derden heeft verkregen. Indien afnemer na sommatie onzerzijds in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van onze openstaande vordering op afnemer, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf procent van onze openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van afnemer voortduurt, onverminderd ons recht om daarnaast nakoming te vorderen.

ARTIKEL 15: OVERMACHT

15.1 Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
15.2 Indien wij gebruik maken van de in artikel 22.1 vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij afnemer kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na ons beroep op opschorting plaats te vinden.
15.3 Onder de bij artikel 22.1 bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, stakingen, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze toeleveringsbedrijven, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van ons niet verlangd kan worden om – zelfs tegen een hogere prijs – te leveren.

ARTIKEL 16: INDEPLAATSSTELLING

Zowel terzake de met afnemer gesloten overeenkomst als terzake de uitvoering van die
overeenkomst, zijn wij gerechtigd een ander in onze plaats te stellen. Afnemer geeft ons reeds
nu voor alsdan zijn toestemming voor deze indeplaatsstelling. De indeplaatsstelling komt tot
stand, zodra wij, mede namens degene die in onze plaats wordt gesteld, afnemer schriftelijk
daarvan kennis hebben gegeven.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT

Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 18: BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de met ons gesloten overeenkomst mochten
ontstaan, zullen aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank in het arrondissement waar wij
gevestigd zijn, tenzij de kantonrechter bevoegd is, in welk geval het geschil aanhangig zal worden
gemaakt bij de kantonrechter van de woonplaats van de gedaagde. Indien de rechtbank bevoegd is,
kunnen wij er ook voor kiezen het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank van de woonplaats
of plaats van vestiging van afnemer.

ARTIKEL 19: GEDEELTELIJKE NIETIGHEID / OMZETTING

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht te worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

ARTIKEL 20: COULANCE / GEEN RECHTSVERWERKING

Indien wij uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer
geen beroep doen op enige toepasselijke bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerken wij daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene voorwaarden te doen.

ARTIKEL 21: CONSUMENTEN

21.1 In dit en de volgende artikelen wordt onder “consument” verstaan: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
21.2 Indien de afnemer een consument is, zijn de artikelen 4.3, 4.4, 9, 15.2 en 16 van deze algemene voorwaarden niet op de overeenkomst van toepassing.

ARTKEL 22

Indien de afnemer consument is heeft hij de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, indien wij binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhogen op grond van artikel 3. Deze bevoegdheid tot ontbinding komt de consument niet toe bij een prijsverhoging waartoe wij op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd zijn.

ARTKEL 23

Indien de afnemer consument is en wij een beroep doen op artikel 4.2, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.

ARTIKEL 24

Indien de afnemer consument is en er sprake is van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 5.4, zijn wij niet aansprakelijk voor de schade als bedoeld in boek 6 titel 3 afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij: – wij het gebrek kenden of behoorden te kennen;

  • wij de afwezigheid van het gebrek hebben toegezegd;
  • zaakschade is geleden tot een bedrag beneden de wettelijke franchise als bedoeld in artikel 6:190 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 25

In afwijking van artikel 6.2 is de afnemer die consument is, bij gegrondbevinding van zijn klacht, gerechtigd aflevering van het ontbrekende te vorderen. Indien de consument dit niet vordert, blijven wij bevoegd tot creditering als bedoeld in artikel 6.2. Ook voor het overige is artikel 6.2 onverkort op de consument van toepassing.

ARTIKEL 26

Indien wij op grond van artikel 7 vooruitbetaling verlangen, zal, voor zover er sprake is van een consumentenkoop, van de consument vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verlangd.

ARTIKEL 27

Indien de afnemer consument is zullen als omstandigheden bedoeld in artikel 15.1 uitsluitend worden aangemerkt de uitdrukkelijk in artikel 15.3 vermelde omstandigheden, onverminderd ieder ons volgens de wet toekomend beroep op overmacht.

ARTIKEL 28

Indien de afnemer consument is en wij met toepassing van artikel 18 een geschil met de consument aanhangig wensen te maken bij een andere rechter dan die volgens de wet bevoegd is, kan de consument binnen zes weken nadat wij ons schriftelijk jegens hem op artikel 18 hebben beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.